__________

รวมเสียงธรรมเทศนา มงคลชีวิต 38 ประการ
หน้า 1,2


 

ตอน มงคลที่21 ความไม่ประมาท(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่22 มีความเคารพ(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่23 มีความถ่อมตน(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่24 มีความสันโดษ(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่25 มีความกตัญญู(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่26 ฟังธรรมตามกาล(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่27 มีความอดทน(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่28 เป็นคนว่าง่าย(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่29 เห็นสมณะดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่30 สนทนาธรรมตามกาล(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่31 บำเพ็ญตบะ(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่32 ประพฤติพรหมจรรย์(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่33 เห็นอริยสัจจ์(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่34 ทำนิพพานให้แจ้ง(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่35 จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่36 จิตไม่โศก(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่37 จิตปราศจากธุลี(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่38 จิตเกษม(ดาวน์โหลด)

 

 

หน้า 1,2

ท่านสามารถชมรูปภาพกิจกรรมของวัดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของวัด

หน้าแรก : ประวัติวัด : สิ่งก่อสร้างภายในวัด : วัตรปฏิบัติ : รูปภาพกิจกรรม : ติดต่อ/แผนที่
Contens: Watpapitaktham,2013 | Last update: 20 Jan 2013